فروش و واگذاری حیوانات

سن : 4 ماهه

جنسیت : ماده و نر

وزن : 2.5 کیلوگرم

قیمت : واگذاری

تماس: واگذار شد

سن : 1.5 ماهه

جنسیت : ماده

وزن : 900 گرم

قیمت : واگذاری

تماس: واگذار شد

سن : 7 ماهه

جنسیت : نر

وزن : 3 کیلو گرم

قیمت : واگذاری

تماس: واگذار شد

سن : 2سال

جنسیت : ماده

وزن : 4کیلوگرم

قیمت : رایگان

سن : 2سال

جنسیت : ماده

وزن : 4کیلوگرم

قیمت : رایگان

سن : 2 ماهه

جنسیت : هر ذو ماده

وزن : 700 گرم

قیمت : واگذاری

تماس: 88706509

سن : 4 ماهه

جنسیت : ماده

وزن :3کیلوگرم

قیمت : توافقی

تماس: واگذار شد

سن : 2سال

جنسیت : ماده

وزن : 4کیلوگرم

قیمت : رایگان

سن : 2سال

جنسیت : ماده

وزن : 4کیلوگرم

قیمت : رایگان

سن : 2سال

جنسیت : ماده

وزن : 4کیلوگرم

قیمت : رایگان

سن :

جنسیت :

وزن :

قیمت :

There are no products